Vlastník: František Kinský, Komenského 266, Kostelec nad Orlicí

Vážení návštěvníci, nacházíte se v areálu přírodní rezervace Kostelecký zámecký park zřízené nařízením Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou č. PŘ/590/11/95, který leží na soukromém pozemku rodiny Kinských.  Přírodně-krajinářský park při kosteleckém Novém zámku je jediný park širšího regionu Orlických hor a Podorlicka, který je chráněn v kategorii přírodní rezervace.
Hlavním předmětem ochrany jsou estetické a přírodní hodnoty areálu zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí, především vzácných ekosystémů, významných solitérních dřevin a bylinných druhů, které jsou nedílnou součástí historicko – architektonického souboru zámeckého parku. Hodnotu tohoto území umocňuje umístění zámeckého parku na pravobřežním návrší Divoké Orlice. Část pravobřežní nivy Orlice se zbytky slepého ramene a navazující lužní porosty jsou taktéž součástí přírodní rezervace.

 1. a) Tento návštěvní řád ukládá návštěvníkům základní pravidla chování podle obecných pravidel slušnosti, občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, majetku i vůči ostatním návštěvníkům. Vstupem do parku potvrzujete, že s ustanoveními tohoto návštěvního řádu souhlasíte.
  b) Návštěvní řád platí pro celou veřejně přístupnou část areálu parku.
  c) Návštěvníci jsou povinni dbát ve zvýšené míře bezpečnosti vlastní i bezpečnosti dětí, za které odpovídají.  Děti ve věku do 10 let mají vstup do parku povolen pouze v doprovodu dospělých osob za ně zodpovědných.
  d) Vstup do parku je pro návštěvníky zdarma. Prohlídka i pobyt v parku je individuální.
 2. a) Vstup do areálu parku a zámku je umožněn pouze oficiálními vchody - hlavní branou z ulice Komenského, označeným vchodem ze zámeckého parkoviště a manipulační branou od vlakové zastávky Kostelec nad Orlicí – město.
  b) Areál parku je otevřen pro veřejnost
  v období od dubna do října od 7:00 hodin do setmění,
  v období od listopadu do března od 8:00 hodin do setmění.
  Otevřeny jsou všechny tři vstupy.
  c) Návštěvní doba může být správou zámku aktuálně upravena, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Za tmy, sněhu, náledí a při silném větru je vstup do parku zakázán.
 3. Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu parku pohybovat s opatrností a předcházet riziku možnosti úrazu.
  Majitel areálu neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto návštěvního řádu.
 4. a) Při pobytu v areálu parku mohou návštěvníci využívat cesty určené pro veřejnost. Návštěvníkům není povoleno vstupovat na trávníky a mimo vyznačené cestya pěšiny. Pohyb po cestách a pěšinách je třeba přizpůsobit jejich aktuálnímu stavu.
  b) Vstup na zámeckou skalku (alpinum) je pro návštěvníky zakázán z důvodů zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zde rostoucích rostlin. V zájmu osobní bezpečnosti při pohybu v prostoru nad skalkou je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost pohybu okolo zábradlí, neopírat se o něj či nenaklánět se tak, aby nedošlo k pádu z tohoto prostoru.
 5. Majitelé psů a psovodi jsou povinni vést psa na vodítku a zabránit mu ve vstupu do vodních nádrží, do záhonů, lovit zvěř, obtěžovat jiné návštěvníky nebo napadat jiné psy. Dojde-li ke znečištění prostranství zvířetem, je průvodce povinen toto znečištění neprodleně odstranit do nádob k tomu určených. Vypouštění zvířat do parku je zakázáno.
 6. Areál parku dotvářejí vodní nádrže - bazénky, které nejsou určeny ke koupání, spouštění plavidel (ani hraček) a k rybaření. V zájmu osobní bezpečnosti je vhodné se k těmto vodním dílům přibližovat s patřičným odstupem. Není dovoleno manipulovat s technickým zařízením (uzávěrem vody) ani krmit zde chované ryby.
 7. Z důvodu bezpečnosti osob a ochrany porostů, výsadeb a parkových cest je v areálu parku zakázána jízda na kolečkových bruslích a na skateboardu, na koni nebo s koňskými povozy. Na svažujících se pozemcích není dovoleno lyžování ani sáňkování.
 8. a) V celém areálu zámeckého parku je zakázáno požívat alkohol a omamné látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, nebo požití drogy je přístup do parku zakázán.
  b) V celém areálu je návštěvníkům zakázáno kouřit, rozdělávat oheň nebo s otevřeným ohněm manipulovat. Každý návštěvník je zde povinen chovat se tak, aby byla vyloučena možnost vzniku požáru. Dále je v celém areálu parku zakázáno tábořit, odhazovat odpadky či jinak znečišťovat přírodní a životní prostředí.
 9. Z důvodu ochrany a zachování hodnot chráněného území parku, je přísně zakázáno poškozovat dřeviny a jiné rostliny, např. ulamovat větve, sbírat semena nebo plody, lézt po stromech, sbírat a poškozovat houby, trhat rostliny nebo je sbírat[JC3] či vykopávat. Návštěvníci rovněž nesmějí lovit ani (nijak) rušit zvěř nebo.  Dále je zakázáno přibližovatse a zdržovat se v blízkosti tzv. loggerů – hromad mrtvého dřeva na louce ve spodní části parku, ponechané zde pro dokončení vývoje dřevokazného hmyzu, či jakkoli s tímto dřevem manipulovat.
 10. Návštěvníkům je zakázáno poškozovat nebo zcizovat majetek a vybavení areálu.
 11. Návštěvníkům areálu není dovoleno obtěžovat nejen ostatní návštěvníky, ale i zvěř v areálu žijící, křikem či jiným hlasitým projevem např. hlasitou reprodukovanou hudbou apod.
 12. Fotografování a videozáznamy jsou povoleny pouze pro osobní účely. Pořizování svatebních fotografií v parku je bezplatně povoleno pouze těm, kteří byli na zámku oddáni. Pro propagační, vědecké, dokumentační a jiné účely (svatby), může fotografování i filmování povolit správa Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na základě zvláštní žádosti.

 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2014.
František Kinský, Kostelec nad Orlicí

 

Důležitá telefonní čísla a tísňové linky:
494 323 271
  správa zámků a parku
734 709 023  manažerka zámku

494 321 026; 724 181 363   Městská policie KnO
155  –  Záchranná služba                                         
158  –  Policie
150  –  Hasiči
112  –  Integrovaný záchranný systém